facebook_pixel

Thông Tin Liên Hệ Các Phòng Ban

Phòng bán lẻ:
Chức năng: Giải quyết nhu cầu cho khách hàng lẻ
Email: sales@saigon-travel.com
Điện thoại: (+84287)303-8687 ext: 100 – 110

Phòng dự án du lịch nước ngoài
Chức năng: Giải quyết các dự án nước ngoài
Email: mice@saigon-travel.com
Điện thoại: (+84287)303-8687 ext: 200 – 210

Phòng dự án du lịch nội địa
Chức năng: Giải quyết các dự án trong nước
Email: domestic@saigon-travel.com
Điện thoại: (+84287)303-8687 ext: 501 – 505

Phòng marketing
Chức năng: Giải quyết các thắc mắc về tiếp thị, quảng cáo
Email: marketing@saigon-travel.com
Điện thoại: (+84287)303-8687 ext: TBA

Phòng kế toán
Chức năng: Giải quyết nhu cầu về kế toán & tài chính
Email: account@saigon-travel.com
Điện thoại: (+84287)303-8687 ext: TBA

Phòng Hành chánh & Nhân sự
Chức năng: Giải quyết nhu cầu chung về hành chánh
Email: admin@saigon-travel.com
Điện thoại: (+84287)303-8687 ext: 400 – 407

Phòng điều hành du lịch
Chức năng: Giải quyết các thắc mắc về sản phẩm du lịch
GIT Email: operation@saigon-travel.com
FIT Email: operation.fit@saigon-travel.com
Điện thoại: (+84287)303-8687 ext: 300 – 305